Όροι χρήσης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχθεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων, παρακαλούμε να εγακταλείψετε τον ιστότοπο και να μην κάνετε χρήση αυτού.

Αν υποβάλετε σχόλια ή περιεχόμενο, όπως βίντεο, φωτογραφίες, μηνύματα και άλλου είδους υλικό ("Περιεχόμενο Xρήστη") ή αν συμμετέχετε σε ενότητες σχολίων, φόρουμ συζήτησης, πίνακες ανακοινώσεων ή άλλες διαδραστικές δραστηριότητες ("Διαδραστικός Xώρος") εντός αυτής της ιστοσελίδας ή σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να μην προβείτε σε αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλο τρόπο Περιεχομένου Xρήστη το οποίο:

 • παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα τρίτων ή το νόμο
 • εμπλέκεται σε δραστηριότητα που συνιστά ποινικό αδίκημα ή εγείρει αστική ευθύνη 
 • είναι προσβλητικό για την online κοινότητα
 • περιλαμβάνει διαφημιστικό υλικό ή υλικό που προκαλεί την πώληση για προϊόντα ή υπηρεσίες 
 • δεν αφορά σε γενικές γραμμές κάποιο θέμα του Διαδραστικού Xώρου.

Επιπλέον συμφωνείτε: 

 • να μην υποκρίνεστε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή οντότητα ούτε να δηλώνετε εσφαλμένα ή με άλλο τρόπο να παρερμηνεύετε τη σχέση σας με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή οντότητα 
 • να μην παραβιάζετε το δικαίωμα τήρησης απορρήτου οποιουδήποτε άλλου χρήστη, είτε συλλέγοντας προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης χρηστών είτε δημοσιεύοντας εμπιστευτικές πληροφορίες για τρίτους
 • να μην προβαίνετε σε αποστολή, δημοσίευση και μετάδοση Περιεχομένου Xρήστη, λογισμικού ή άλλου υλικού που περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία 
 • να μην προβαίνετε σε φόρτωση, δημοσίευση , αποστολή μέσω e-mail και μετάδοση με άλλο τρόπο αυτόκλητου ή μη εξουσιοδοτημένου υλικού διαφήμισης ή προώθησης, "junk mail", "spam", "επιστολών αλυσίδας (chain letters)", "συστημάτων πυραμίδων (pyramid schemes)" ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητη προώθηση περιεχομένου 
 • να μην προβαίνετε σε αποστολή, δημοσίευση και μετάδοση με άλλο τρόπο Περιεχομένου Xρήστη το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά, δικαιώματα δημοσίευσης ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας χωρίς τη ρητή έγκριση του αντίστοιχου κατόχου 
 • εφόσον είναι απαραίτητο, να έχετε πρώτα λάβει τη συναίνεση κάθε φυσικού προσώπου που συμπεριλαμβάνεται στο Περιεχόμενο Xρήστη ώστε να χρησιμοποιήσετε το όνομα και τα στοιχεία του. 

Η Upfield θα έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να παρακολουθεί το Περιεχόμενο Xρήστη που δημοσιεύεται ή αποστέλλεται στο Flora.com.gr προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του με αυτούς τους Όρους Xρήσης και άλλους κανονισμούς λειτουργίας της Upfield αλλά και με τη νομοθεσία και άλλες κανονιστικές διατάξεις. Αν και η Upfield δεν έχει υποχρέωση να παρακολουθεί, να ελέγχει, να επεξεργάζεται ή να διαγράφει το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύεται ή αποστέλλεται στον ισότοπο ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη ευχέρειά της, να ελέγχει, να επεξεργάζεται, να απορρίπτει ή να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση κάθε Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύεται ή αποστέλλεται στον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, ενώ εσείς έχετε αποκλειστικά την ευθύνη να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να αντικαθιστάτε τυχόν Περιεχόμενο Χρήστη που έχετε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα με δικά σας έξοδα.

Το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλετε θα θεωρείται μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και η Upfield δεν έχει καμία υποχρέωση να χειρίζεται το Περιεχόμενο Χρήστη ως εμπιστευτικό. Με επιφύλαξη των παραπάνω, η Upfield διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο Χρήστη όπως εκείνη θεωρεί σωστό, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριστικά, των ενεργειών διαγραφής, επεξεργασίας, τροποποίησης, απόρριψης ή άρνησης δημοσίευσης. Η Upfield δεν έχει καμία υποχρέωση να σας καταβάλει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο έχετε υποβάλει ούτε να σας δώσει την ευκαιρία να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο το Περιεχόμενο Χρήστη μετά την υποβολή του στον ιστότοπο. Η Upfield δεν έχει καθήκον να αναφέρει το δημιουργό ή το συντάκτη του Περιεχομένου Χρήστη και δεν είναι υποχρεωμένη να μνημονεύσει τρίτους σχετικά με το Περιεχόμενο Χρήστη.

Με την υποβολή του Περιεχομένου Χρήστη στον ιστότοπο παραχωρείτε αυτόματα στην Upfield Holdings B.V. και τις θυγατρικές της την άνευ δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, μόνιμη, ανέκκλητη και μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιεί, να δημοσιεύει, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να επεξεργάζεται, να μεταφράζει, να χρησιμοποιεί ως πηγή για άλλες εργασίες, να ενσωματώνει σε άλλες δουλειές, να διανέμει, να εκχωρεί εκ νέου και να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το Περιεχόμενο Χρήστη (εν μέρει ή στο σύνολό του) σε όλο τον κόσμο και με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε τεχνολογία, τρέχουσα ή μελλοντική, για όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Περιεχομένου Χρήστη. Εσείς εγγυάστε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη είναι ακριβές και όχι παραπλανητικό και ότι η χρήση, η δημοσίευση και η μετάδοσή του δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και τα δικαιώματα τρίτων φυσικών προσώπων ή οντοτήτων.

Επιπλέον, εκχωρείτε στην Upfield το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη έναντι οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή οντότητας που παραβιάζει τα δικά σας ή τα δικαιώματα της Upfield επί του Περιεχομένου Χρήστη αθετώντας κάποιον από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Αν έχετε ηθικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναγνώρισης της πατρότηταςή ακεραιότητας) επί του Περιεχομένου Χρήστη, με το παρόν δηλώνετε ότι:

 • δεν έχετε απαίτηση να χρησιμοποιούνται τυχόν πληροφορίες ταυτοποίησης σε συνδυασμό με το Περιεχόμενο Χρήστη ή με παράγωγα έργα, με αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις του 
 • δεν έχετε αντίρρηση για τη δημοσίευση, τη χρήση, την τροποποίηση, τη διαγραφή και την εκμετάλλευση του Περιεχομένου Χρήστη από την «Upfield»και θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, τους δικαιοδόχους, τους διαδόχους και τους εκδοχείς τους
 • παραιτείστε του δικαιώματός σας και συμφωνείτε να μην εγείρετε αξιώσεις ούτε διεκδικήσεις επί του συνόλου ή μέρους των ηθικών δικαιωμάτων ενός δημιουργού του Περιεχομένου Χρήστη
 • απαλλάσσετε την «Upfield» και θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις τους δικαιοδόχους, τους διαδόχους και τους εκδοχείς τους, από οποιαδήποτε αξίωση που θα μπορούσατε να εγείρετε έναντι της Upfield δυνάμει τέτοιων ηθικών δικαιωμάτων. Επίσης, παραχωρείτε άδεια σε άλλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση και να προβάλουν το Περιεχόμενο Χρήστη αποκλειστικά για δική τους προσωπική χρήση.

Τυχόν απόψεις, συμβουλές, δηλώσεις, υπηρεσίες, προσφορές ή άλλες πληροφορίες και περιεχόμενα που εκφράζονται ή γίνονται διαθέσιμα από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων παρόχων πληροφόρησης ή χρηστών ιστότοπου απηχούν τις απόψεις κτλ. του αντίστοιχου συντάκτη ή παρόχου και όχι της Upfield. Ούτε η Upfield ούτε άλλο τρίτο μέρος που παρέχει πληροφόρηση εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα του περιεχομένου, ούτε την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά του για συγκεκριμένο σκοπό. Το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω του ιστότοπου σε πολλές περιπτώσεις αντιπροσωπεύει τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του αντίστοιχου χρήστη ή του παρόχου της πληροφόρησης που δεν έχει συμβόλαιο με την Upfield. Η Upfield δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε άποψης, συμβουλής ή δήλωσης που παρουσιάζεται στον ιστότοπο από τρίτους.

Η Upfield δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, εν όλω ή εν μέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσμεύει τους χρήστες του παρόντος ιστότοπου από την στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν σε αυτόν. Ως εκ τούτου, συνίσταται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από τους χρήστες.